Ứng dụng phần mềm iMindmap của Bbuzan trong dạy học Giáo dục học

Ứng dụng phần mềm iMindmap trong dạy học mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cho người dạy và người học [2], đồng thời, đây cũng là một bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm iMindmap của Buzan trong dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.