• Ebook Logistics Những vấn đề cơ bản - GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Ebook Logistics Những vấn đề cơ bản - GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Cuốn sách "Logistics Những vấn đề cơ bản" gồm 11 chương, trình bày tổng quan về Logistics, ngành dịch vụ Logistics, giải pháp Logistics, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin, dự trữ, quản trị vật tư, xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư, vận tải và kho bãi.

    p hvct 29/10/2020 183 0

 • Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung cơ bản của Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày ý nghĩa của môn học, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục của Quản trị xuất nhập khẩu.

   36 p hvct 29/10/2020 163 0

 • Bài giảng môn Logistics - Vũ Đinh Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics - Vũ Đinh Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics trình bày về khái niệm và nội dung của Logistics, xác định nhà cung cấp (định nguồn), kho hàng và bài toán phân bố hệ thống kho, bài toán phân phối và vận chuyển hàng hóa, lập kế hoạch sản xuất tối ưu...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 29/10/2020 146 0

 • Giáo trình Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Logistics của PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân giới thiệu về môn học Logistics, tổng quan về logistics, quản trị logistics, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin, dự trữ, quản trị vật tư, vận tải và kho bãi. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 29/10/2020 136 0

 • Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics bao gồm 6 chương với các nội dung: tổng quan môn học quản trị Logistics kinh doanh; dịch vụ khách hàng; quản trị dự trữ; quản trị vận chuyển; quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ; tổ chức và kiểm soát Logistic.

   163 p hvct 25/01/2021 125 0

 • Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics trình bày các nội dung chính: sự cần thiết phải quản trị Logistics, quản trị Logistics, nội dung quản trị Logistics... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học về quản trị Logistics nhanh.

   56 p hvct 29/10/2020 120 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng (phần 2) - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng (phần 2) - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng nhằm trình bày về khái niệm chuỗi cung ứng, giới thiệu và cấu trúc của chuỗi cung ứng, đồng thời trình bày các loại chuỗi cung ứng hiện nay. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học chuỗi cung ứng nhanh.

   13 p hvct 29/10/2020 115 0

 • Bài giảng Lean và Six - Sigma - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Lean và Six - Sigma - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung Bài giảng Lean và Six - Sigma nhằm tìm hiểu về đầu tiên hãy tìm hiểu Lean là gì? Six Sigma là gì? Hoặc thế nào là Lean và Six - Sigma, thế nào là Lean Six-Sigam? Lean và Six Sigma là hai hệ thống quản lý. Hệ thống này sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để cải thiện hiệu quả hoạt động. Khi được sử dụng một cách hợp lý, hệ thống này sẽ cải...

   50 p hvct 29/10/2020 113 0

 • Bài giảng Phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung bài giảng Phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày, Logistics là gì ? Thực trạng phát triển dịch vụ Logistics tại Việt Nam nêu giải pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam trong thời gian tới.

   20 p hvct 29/10/2020 113 0

 • Bài giảngTổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảngTổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu trình bày các nội dung cơ bản quản trị xuất nhập khẩu, hoạch định chiến lược xuất nhập khẩu và xây dựng kế hoạch kinh doanh ngoại thương.

   65 p hvct 29/10/2020 108 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng nhằm trình bày về tổng quan về Logistics, quản trị Logistics, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin, dự trữ, quản trị vật tư, vận tải, kho bãi, quản trị chuỗi cung ứng.

   42 p hvct 29/10/2020 104 0

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung nghiên cứu Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trình bày những vấn để cơ bản về chuỗi cung ứng, ví dụ về chuỗi cung ứng, thực trạng chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam có thể tham gia chuỗi cung...

   57 p hvct 29/10/2020 103 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số