• Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng - Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng - Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng (English for restaurant staff) gồm 14 Unit với các nội dung: Introduction, describing jobs and workplace, reservations, giving directions, welcoming the guests, the menu, taking orders for starters & main courses, serving guests during the meal...và phần bài tập sau mỗi bài giúp người học củng cố và hệ thống kiến thức.

    p hvct 30/10/2020 23 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và đế...

    p hvct 30/10/2020 52 0

 • Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3 - Trần Ngọc Hợi

  Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lý lượng tử gồm nội dung từ chương 31 đến chương 41, trình bày về quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối, lượng tử hóa bức xạ điện tử, cơ học lượng tử, nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố, vật rắn tinh thể...

    p hvct 30/10/2020 50 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Nội dung cuốn "Hóa học hữu cơ 1" trình bày với người đọc các vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trang thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hóa học, các phương pháp thổ thông dụng trong hóa học hữu cơ...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 29 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Nội dung Giáo trình Pháp luật đại cương được trình bày như sau: Bốn chương đầu đề cập một số vấn cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề cơ tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của nhà nước ta. Ba chương sau là nội dung chủ yếu của 3...

    p hvct 30/10/2020 25 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Cấu trúc của Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin được chia làm ba phần và 16 chương. Nội dung trình bày về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 42 0

 • Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2 - Trần Ngọc Hợi

  Sách "Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng: Tập 2 - Điện, từ, dao động và sóng" trình bày về định luật CouLomb và điện trường, định luật Gauss, điện thế, điện dung, điện môi và năng lượng của điện trường, dòng điện và điện trở, từ trường, các nguồn của từ trường, độ dự cảm...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 73 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Nội dung cuốn sách "Hóa học hữu cơ 3" trình bày về các hợp chất của nitơ, các hợp chất dị vòng, hidroxicacbonnyl và gluxit, amino axit - protein và hợp chất cao phân tử (polime). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 32 0

 • Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 1 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 1 - Trần Ngọc Hợi

  Cuốn sách "Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng - Tập 1: Cơ học và nhiệt học" trình bày các vấn đề cơ bản và quan trọng của Vật lý đại cương, cũng như một số thành tựu đặc sắc của Vật lý hiện đại. Ngoài ra, nội dung sách cũng chú trọng đến các ứng dụng của Vật lý học trong khoa học và công nghệ và giải thích một số hiện...

    p hvct 30/10/2020 50 0

 • Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Cuốn sách Toán rời rạc ứng dụng trong tin học được biên soạn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán rời rạc cho sinh viên và học viên ngành CNTT và các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: kiến thức bổ trợ, logic và ứng dụng, đồ thị và ứng dụng và ngôn ngữ hình thức. Mời bạn đọc củng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 48 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý dưới đây đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của tâm lý học quản lý, nhất là về lý luận. Giáo trình được trình bày làm 3 phần: Phần 1 những vấn đề chung, phần 2 tâm lý người lãnh đạo, phần 3 tâm lý người lao động và tổ chức.

    p hvct 30/10/2020 26 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin cấu trúc gồm hai phần. Trong đó, nội dung phần 1 trình bày khái lược về triết học và lịch sử triết học, sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; Phần 2: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung phần này được trình bày từ chương V...

    p hvct 30/10/2020 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số