• Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin được chủ biên bởi GS.TS. Phạm Văn Đức cung cấp những kiến thức Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin và thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   452 p hvct 27/10/2020 178 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng)

  Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

   130 p hvct 10/12/2020 98 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) gồm 6 chương với các nội dung đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa...

   155 p hvct 27/10/2020 115 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Giáo dục thể chất trình bày những nội dung chính sau: Thể dục cơ bản, điền kinh, môn bơi lội, môn cầu lông, môn bóng chuyền, môn bóng rổ, môn bóng đá, môn bóng bàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p hvct 10/12/2020 121 0

 • Giáo trình Toán cao cấp A1 - ĐH Quốc Gia TP.HCM

  Giáo trình Toán cao cấp A1 - ĐH Quốc Gia TP.HCM

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Toán cao cấp A1" này thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 1 giới hạn và liên tục, bài 2 đạo hàm và vi phân của một số biến, bài 3 ứng dụng của đạo hàm, bài 4 nguyên hàm và tích phân bất định, bài 5 tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác, bài 6 một số dạng tích phân khác, bài 7 tích phân xác định,...

    p hvct 29/10/2020 59 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng)

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang...

   214 p hvct 10/12/2020 94 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - Tống Đình Quỳ

  Giáo trình Xác suất thống kê - Tống Đình Quỳ

  Giáo trình Xác suất thống kê được biên soạn nhằm giúp các bạn tiếp cận dễ dàng hơn bản chất xác suất của các vấn đề đặt ra và tăng cường kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống, từ đó dần dần hình thành một hệ thống khái niệm khá đầy đủ để đi sâu giải quyết các bài toán ngày càng phức tạp hơn của Xác suất thống kê.

    p hvct 29/10/2020 28 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp)

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang...

   150 p hvct 10/12/2020 86 0

 • Giáo trình Triết học - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Triết học - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Nội dung Giáo trình Triết học gồm 11 chương, trình bày vai trò của triết học trong đời sống xã hội, khái lược lịch sử triết học phương Đông, phương Tây; khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học, phép biện chứng duy vật - phương pháp luận nhận thức khoa học và thực...

    p hvct 30/10/2020 22 0

 • Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng)

  Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

   346 p hvct 10/12/2020 100 0

 • Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị được cấu trúc thành 19 bài, trình bày một số nội dung chính về: chủ nghĩa duy vật khoa học, những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người, tự nhiên xã hội, những ảnh hưởng của môi trường sinh thái và dân số đối với xã hội, cấu trúc xã hội, ý...

    p hvct 30/10/2020 82 0

 • Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp) gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   266 p hvct 10/12/2020 131 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số