Ảnh hưởng của thông số sơ đồ giác tới định mức vải áo T-shirt trong may công nghiệp

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới định mức vải góp phần xây dựng cơ sở cho thiết kế, sử dụng vải hợp lý và giảm giá thành sản phẩm may. Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số sơ đồ giác tới định mức vải cho áo T-shirt trong may công nghiệp.