• Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm: Mở đầu - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm: Mở đầu - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm:Mở đầu của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu mục đích của môn học, nội dung chính của môn học gồm chất lượng của một phiên bản phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm. Tác giả cung cấp thêm tài liệu tham khảo và cách thức thi kết thúc môn. Mời các bạn tham khảo!

   6 p hvct 27/06/2022 31 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm gồm các nội dung: khái niệm phần mềm, đặc điểm của phần mềm, chất lượng là gì, định nghĩa chất lượng phần mềm, vài khái niệm chất lượng. Mời các bạn tham khảo!

   6 p hvct 27/06/2022 25 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm trình bày nội dung về định yêu cầu là gì, hai khía cạnh mô tả cho phần mềm, người sử dụng, làm phần mềm thoả mãn yêu cầu, các yếu tố tham gia đặc tả yêu cầu, các mô hình chất lượng của sản phẩm phần mềm,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hvct 27/06/2022 26 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm trình bày nội dung về ứng xử với yêu cầu, hệ thống đặc tả yêu cầu cho phần mềm, tiến trình cam kết, khám phá yêu cầu, các phương pháp xem xét bản thiết kế. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hvct 27/06/2022 28 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm trình bày nội dung về cách làm phần mềm, nhìn từ SE, Mô hình phát triển phần mềm, Mô hình thác nước (tuyến tính), Mô hình làm mẫu thử (mô hình lặp), Mô hình xoắn ốc (mô hình tiến hóa), Mô hình hợp nhất (UP/RUP). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hvct 27/06/2022 29 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm giới thiệu nội dung về dùng mẫu thử, lỗi phần mềm, kiểm thử phần mềm, thiết kế testcase, các kỹ thuật debuging. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hvct 27/06/2022 27 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng của Tác giả Nguyễn Anh Hào trình bày nội dung về sự thay đổi lên phần mềm, hỗ trợ bảo trì từ phần mềm (ISO 25010), duy trì chất lượng (bảo trì), thiết kế để phần mềm ít phụ thuộc vào môi trường. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hvct 27/06/2022 28 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM trình bày nội dung về 8 nguyên lý chất lượng của ISO 9000, Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, CMM: Capability Maturity Model, Cấu trúc của Key Process Area, Sự phân phối các KPA trong các mức. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hvct 27/06/2022 28 0

 • Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm: Phần 2 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm: Phần 2 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm giúp cho sinh viên nắm được quá trình phát triển một phần mềm một cách hiệu quả, mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó sinh viên có định hướng đúng đắn khi học tập nghiên cứu các môn khác cũng như đi sâu vào nghiên cứu và thực hành làm phần mềm....

   110 p hvct 21/01/2022 54 0

 • Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm: Phần 1 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm: Phần 1 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm gồm có 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về công nghệ phần mềm; qui trình phát triển phần mềm; phân tích và đặc tả yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

   101 p hvct 21/01/2022 54 0

 • Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net

  Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net

  Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net được biên soạn theo hướng tiếp cận kỹ năng nhằm giúp cho sinh viên nhanh chóng tiếp thu và sử dụng được các công cụ của VB.NET cũng như lập trình được để phát triển các ứng dụng trong thực tế. Nội dung tập bài giảng được tổ chức thành 4 bài như sau: Bài 1: Sử dụng VB.NET lập trình trên Form...

   308 p hvct 28/11/2021 73 0

 • Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình

  Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình

  Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình gồm có 3 bài: Bài 1 - lập trình trên form làm việc với các cấu trúc dữ liệu đơn giản, bài 2 - lập trình trên form xử lý các cấu trúc dữ liệu nâng cao, bài 3 - lập trình trên form bước đầu thao tác với cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   303 p hvct 28/11/2021 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số