• Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về trang bị bảo hộ và biển báo an toàn trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p hvct 26/04/2021 25 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về phân loại và nguyên nhân các tai nạn trong Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p hvct 26/04/2021 20 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul này sẽ trình bày tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p hvct 26/04/2021 23 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc sinh nhiệt, điện và hàn dành cho công nhân xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p hvct 26/04/2021 26 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 2

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 2

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi ngã do làm việc trên cao, khi có vật rơi, đổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p hvct 26/04/2021 23 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế (không gian kín). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p hvct 26/04/2021 22 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 4 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc dưới các công trình ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p hvct 26/04/2021 34 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 5

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 5

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 5 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc an toàn với các công trình tạm thời trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p hvct 26/04/2021 41 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 6

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 6

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 6 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn thi công lắp đặt kết cấu thép và cốt thép trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hvct 26/04/2021 27 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 7

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 7

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 7 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn với các máy thi công trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p hvct 26/04/2021 25 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 8

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 8

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 8 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn cho môi trường làm việc trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p hvct 26/04/2021 23 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về PTW (Permit to work) - giấy phép làm việc trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p hvct 26/04/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số