Bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản

Tập bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản đƣợc biên soạn dựa trên chƣơng trình Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản; Mã học phần: MAGC0632T; Trình độ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ cơ khí (Công nghệ Hàn) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Nội dung Tập bài giảng gồm: Vận hành thiết bị hàn MIG/MAG - Gây và duy trì hồ quang; Hàn góc ở vị trí bằng (1F); Hàn góc ở vị trí ngang (2F); Hàn góc ở vị trí đứng (3F); Hàn giáp mối ở vị trí bằng 1G.