Ebook Hóa học hữu cơ 2 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

Tiếp theo cuốn "Hóa học hữu cơ 1", cuốn "Hóa học hữu cơ 2" gồm 5 chương, trình bày về dẫn xuất halogen, hợp chất cơ - nguyên tố, ancol - phenol - ete, hợp chất cacbonyl và axit cacboxylic và dẫn xuất. Mỗi chương có thể được chia làm nhiều bài. Trong mỗi bài các tác giả trình bày theo hệ thống: đồng phân danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hóa học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.