EBook Hóa phân tích lý thuyết và thực hành - NXB Y Học

EBook Hóa phân tích lý thuyết và thực hành - NXB Y Học có cấu trúc gồm 4 phần bám sát chương trình giáo dục với những nội dung cơ bản được những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng để áp dụng trong thực tế pha chế các dung dịch chuẩn, thực hiện các pháp chuẩn độ kết quả của phép phân tích.