Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ - GS.TS. Trần Văn Địch

Mời các bạn cùng tham khảo Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ - GS.TS. Trần Văn Địch trình bày các nội dung chính về vật liệu để chế tạo dụng cụ cắt kim loại, các dụng cụ cắt kim loại, dụng cụ phụ, quy trình công nghệ chế tạo một số dụng cụ cắt điển hình, dụng cụ cắt tổ hợp.