Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 1 - Trần Ngọc Hợi

Cuốn sách "Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng - Tập 1: Cơ học và nhiệt học" trình bày các vấn đề cơ bản và quan trọng của Vật lý đại cương, cũng như một số thành tựu đặc sắc của Vật lý hiện đại. Ngoài ra, nội dung sách cũng chú trọng đến các ứng dụng của Vật lý học trong khoa học và công nghệ và giải thích một số hiện tượng vật lý xảy ra trong thực tiễn cuộc sống.