Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính - NXB Giáo dục

"Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính - NXB Giáo dục" trình bày các khái niệm cơ bản về mạng máy tính theo quan điểm kiến trúc phân tầng đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sử dụng. Đồng thời cũng đề cập đến thiết kế, tổ chức mạng và 1 số ứng dụng phát triển.