Giáo trình Hàn tiếp xúc (MĐ: Hàn)

Giáo trình Hàn tiếp xúc (MĐ: Hàn) là mô đun có vai trò rất quan trọng trong chương trình đào tạo nghề Hàn, người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng hàn tiếp xúc bằng các công nghệ hàn tiếp xúc điểm, đường.