Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp dưới đây sẽ cung cấp nội dung môn học kế toán hành chính sự nghiệp. Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo ché độ kế toán phù hợp với đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp.