Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cấu trúc của Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin được chia làm ba phần và 16 chương. Nội dung trình bày về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.