Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch số - KS.Nguyễn Văn Điềm

Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch số - KS.Nguyễn Văn Điềm biên soạn có nội dung trình bày về tổng quan về mạng viễn thông, trường chuyển mạch số, chuyển mạch gói, chuyển mạch ATM, giới thiệu tổng đài SPC, kết cuối tổng đài SPC,...