Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục

Hãy tham khảo Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục dưới đây trình bày nội dung về cơ sở các quyết định Marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách kênh phân phối, chính sách truyền thông marketing.