Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - NXB Lao Động

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp này gồm 5 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.