Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy bằng phương pháp fenton điện hóa

Môi trường sống đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải, rác thải độc hại, nước thải sinh hoạt, đặc biệt là nước thải công nghiệp, làm ô nhiễm môi trường đất, không khí và ô nhiễm nguồn nước như: nước thải của nhà máy sản xuất giấy chưa qua xử lý thải ra môi trường, làm tận diệt môi trường sống của các sinh vật. Do đó, cần phải xử lý loại nước thải này trước khi thải ra môi trường. Nhiều phương pháp hóa lý được đưa ra để xử lý loại nước thải này. Bài báo này là kết quả nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy, bằng phương pháp Fenton điện hóa, đã xác định được các thông số tối ưu là pH = 3, mật độ dòng điện áp là 15 mA/cm2 và nồng độ Fe2+ = 10 – 3M. Sau 360 phút xử lý COD của nước thải, đạt hiệu suất 86,2%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc áp dụng vào các quá trình công nghệ sản xuất.