Sự tác động của rủi ro đến sự liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra sự tác động của các nhân tố rủi ro đến sự liên kết và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khi tham gia trong các chuỗi cung ứng ngành lâm và hải sản Việt Nam. 500 phiếu hỏi được gửi trực tiếp đến đối tượng điều tra và thu thập trong 2 tháng.