Tập bài giảng Quản trị chất lượng

Tập bài giảng Quản trị chất lượng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Quản trị chất lượng cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 5 chương như sau: Chương 1 - tổng quan về quản trị chất lượng; chương 2 - hệ thống quản trị chất lượng; chương 3 - đảm bảo và cải tiến chất lượng; chương 4 - các công cụ thống kê trong quản trị chất lượng; chương 5 - kiểm tra chất lượng sản phẩm.