Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net

Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net được biên soạn theo hướng tiếp cận kỹ năng nhằm giúp cho sinh viên nhanh chóng tiếp thu và sử dụng được các công cụ của VB.NET cũng như lập trình được để phát triển các ứng dụng trong thực tế. Nội dung tập bài giảng được tổ chức thành 4 bài như sau: Bài 1: Sử dụng VB.NET lập trình trên Form để cập nhật cơ sở dữ liệu, bài 2: sử dụng VB.NET lập trình tìm kiếm thông tin và hiển thị kết quả trên form, bài 3: lập trình và in ấn báo cáo, bài 4: lập trình menu và phân phối ứng dụng.