Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

"Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 4: Các kỹ thuật phân tích cơ bản" trình bày tổng quan về hoạt động cổ điển và hướng đối tượng; biểu đồ phân cấp chức năng; biểu đồ luồng dữ liệu; mô hình thực thể liên kết; mô hình hệ thống phân chia hệ thống; những vấn đề ổn định dòng dữ liệu; cấu trúc câu lệnh; xác định dòng dữ liệu.