Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

"Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 5: Các kỹ thuật thiết kế cơ bản" trình bày tổng quan của các mô hình được xây dựng, qui trình phát triển mô hình, thuật ngữ liên quan; các sơ đồ dòng dữ liệu được chú giải bằng các thông tin có khung bao tự động như thế nào; tích hợp vào các thao tác thiết kế khác; ứng dụng phương thức vào kiến trúc 3 tầng.