Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

Nội dung cuốn "Hóa học hữu cơ 1" trình bày với người đọc các vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trang thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hóa học, các phương pháp thổ thông dụng trong hóa học hữu cơ...Mời bạn đọc cùng tham khảo.