Ebook Hóa học vô cơ: Tập 2 - Hoàng Nhâm

Nội dung cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 2: Các nguyên tố hóa học điển hình" trình bày về oxi, hidro và nước, kim loại kiềm, kim loại kiểm thổ, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA, các nguyên tố nhóm VA, các halogen và khí hiếm. Mời bạn đọc tham khảo.