Ebook Hóa học vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

Cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 3: Các nhân tố chuyển tiếp" gồm các nội dung về phức chất, các nhóm nguyên tố IIIB, các nhóm nguyên tố IVB, các nhóm nguyên tố VB, các nhóm nguyên tố VIB, nhóm nguyên tố VIIB, nhóm nguyên tố VIIIB họ sắt, các nguyên tố nhóm 2B, các nhóm nguyên tố lantanoit. Mời bạn đọc tham khảo.