Giáo trình Lý thuyết kế toán - NXB Lao động

Giáo trình Lý thuyết kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) dưới đây có kết cấu nội dung gồm 7 chương học. Giáo trình nhằm đáp ứng mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán, phân loại được tài sản của đơn vị kế toán, hệ thống phương pháp kế toán, xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.